How can I delete the same records in excel file?

Table Extraction kullanarak bir sitedeki veri tablolarını excele aktarıyorum ve aradaki boş satırları silmek için RemoveBlankRowsinExcel kullanıyorum. bu benim boş satırlarımı siliyor ama kayıtları 2.kez tekrar yazıyor . aynı olan kayıtları excel dosyamdan nasıl silebilirim

@Arzu_Kaya

Please remove the Write range and use Merge datatable and Write it at the ends

Filter - Dt.AsEnumerable.Where(function(x) x.ItemArray.Any(function(y) IsNothing(y) OrElse String.IsNullOrEmpty(y.ToString.Trim))).CopyToDataTable

cheers

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.