வாசிப்பு வரம்பில் எனக்கு சந்தேகம் உள்ளது

வணக்கம்
நீங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.
வாசிப்பு வரம்பில் எனக்கு சந்தேகம் உள்ளது.
2 வாசிப்பு வரம்புகள் உள்ளன, ஒன்றுக்கு எக்செல் பயன்பாட்டு நோக்கம் தேவை, மற்றொன்றுக்கு அது தேவையில்லை. 2 வாசிப்பு வரம்புகளுக்கு என்ன வித்தியாசம்?

வணக்கம் @Gokul_007

எங்கள் சமூகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்!!

கணினியில் எக்செல் நிறுவப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே எக்செல் செயல்பாடுகள் செயல்படும் மற்றும் கணினியில் எக்செல் நிறுவப்படவில்லை என்றால் பணிப்புத்தக செயல்பாடுகளுக்கு அது செயல்படும்.

இந்த நூலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்

Regards
Sudharsan

1 Like

@Sudharsan_Ka உங்களது பதிலுக்கு நன்றி.
எக்செல் பயன்பாட்டு நோக்கத்தில் செயல்முறை இயங்கும்போது எக்செல் நிகழ்ச்சியைத் திறப்பதைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

எக்செல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்பின் properties காணக்கூடிய Visible விருப்பத்தை நீங்கள் Disable செய்யப்பட வேண்டும்

Regards
Sudharsan

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.