Làm sao để kiểm tra bộ lọc ở một cột có sẵn dữ liệu ở macrcos?

Tôi có một cột có sẵn các dữ liệu. Sau khi đặt bộ lọc cho nó, sao để lấy dữ liệu ra ngoài.

Hi @hseo18798

First use Assign activity newdt=filter the column
use output datatable activity
print the string variable

Thanks
Ashwin S