Giới thiệu bản thân

Xin chào mọi người!
Minh là Khanh, rất vui được làm quen tất cả các bạn!!!

1 Like

Hi @sokhanh21xn

Welcome to the community!

1 Like

Welcome to UiPath Community @sokhanh21xn:)